รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องชั่ง (Compatility for Weighing Instrument)
เครื่องชั่ง (Weighing Instrument : WI)
(ก) ชั้นความเที่ยง (Accuracy class)ClassIII
(ข) พิกัดกำลังสูงสุด (Maximum capacity)MaxKg.
(ค) ค่าขั้นหมายมาตรารับรองของเครื่องชั่ง (Verification scale interval)eKg.
(ง) จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of loadcells)N
(จ) อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Without leverwork)R
(ฉ) น้ำหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน้ำหนัก (Dead load of load receptor)DL
(ช) ช่วงการตั้งค่าศูนย์ (Initial zero-setting range)IZSR
(ซ) ค่าแก้สำหรับน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอ (Correction for non uniform distributed load)NUD
(ฌ) ค่าทดน้ำหนัก (Additive tare)T+0Kg.
(ญ) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Temperature range)Tmin/Tmax-10 / +60°C
(ฎ) ความยาวสายสัญญาณ (Cable length)Lm.
(ฏ) พื้นที่หน้าตัดสายสัญญาณ (Cross section of wire)Amm2.
ส่วนแสดงค่าน้ำหนัก (Indicator : IND) สำหรับ Commandor HP-01 ถึง HP-10
(ก) ชั้นความเที่ยง (Accuracy class)ClassIII
(ข) จำนวนขั้นหมายมาตรารับรองสูงสุด (Max. number of verification scale intervals)nind10000
(ค) ค่าแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Loadcell excitation voltage)Uexc5V
(ง) ค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Minimum input voltage)Umin0mV
(จ) ค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก
ต่อค่าขั้นหมายมาตรารับรอง (Min. input voltage per verification scale interval)
Δumin0.5µV
(ฉ) ค่าความต้านทานต่ำสุด/สูงสุด ของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (min./max.loadcel impedance)RLmin/RLmax30 / 1000
(ช) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Temperature range)Tmin/Tmax-10 / +70°C
(ซ) จำนวนสายสัญญาณของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Cable connection)4
(ฌ) อัตราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื้นที่หน้าตัด (Max. value of cable length per wire cross section)
     Analog=100,Digital=1500
(L/A)max
ส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Loadcell : LC) สำหรับ Commandor Loadcell HP-QS(D),HP-ZSFY(D)
(ก) ชั้นความเที่ยง (Accuracy class)ClassC
(ข) พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Maximum capacity)EmaxKg.
(ค) ค่าน้ำหนักเริ่มต้นต่ำสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Minimum dead load)EminKg.
(ง) ค่าสัญญาณส่งออกของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Rate output)CmV/V
(จ) จำนวนขั้นหมายมาตรารับรองสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Max. number of verification scale intervals)nLC
(ฉ) ค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดของส่วนส่งผ่าน (min. loadcel verification interval)vminKg.
(ช) Ratio of minimum LC Verification interval Emax/vminY
(ซ) Ratio of minimum dead load output return Emax/(2*DR)Z
(ฌ) ความต้านทานของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Input resistance of one loadcell) QS=750,ZSFY=700RLC
(ญ) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Temperature range)Tmin/Tmax-10 / +70°C
*** แบบฟอร์มตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง สำหรับ ส่วนแสดงค่าน้ำหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก Commandor ***

www.asic-net.com